• Alleen het beste voor uw kinderen!

Ongenoegens en of klachten

Bent u als ouder niet tevreden over de aanpak binnen Kinderopvang Meerdijk? Wordt u als ouder niet goed op de hoogte gehouden? Bent u als ouder ontevreden over de accommodatie? Laat uw ongenoegen of klachten horen! Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken, kan iets mis gaan. De kinderopvang vormt op deze regel geen uitzondering. Dit kan leiden tot ontevredenheid, en uiteindelijk soms in klachten.


Ouders hebben het recht om een schriftelijke  klacht in te dienen als er iets niet in orde is. Dat is bij wet geregeld. De wet geeft tevens aan hoe dan gehandeld moet worden. Dus: houd uw ongenoegen of klachten niet voor u. Om knelpunten, fouten en problemen te voorkomen, stellen we het zeer op prijs als u deze kenbaar maakt. Elk knelpunt, elke fout of probleem nemen we serieus en kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang.


Als het over uw kind gaat, dan kunt u dit bespreken met de betrokken medewerker. Misschien gaat het om een misverstand en kan deze al snel worden verholpen. Komt men er onderling niet uit dan kunnen ouders contact opnemen met het locatiemanager. Gezamenlijk zal geprobeerd worden om tot een bevredigende oplossing te komen. Als we er onderling niet uitkomen, kan een geschil  worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.


Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

• De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;

• De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de  afhandeling
   van een klacht                     

• De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.


In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende sfeer kan opleveren. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Oudercommissies kunnen een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld. De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website. Meer informatie  vinden op www.degeschillencommissie.nl en op www.klachtenloket-kinderorvang.nl.