• Alleen het beste voor uw kinderen!

Kwaliteit

Kwaliteit in de kinderopvang bestaat uit vele facetten. Het belangrijkste aspect van kwaliteit is uiteraard de kinderopvang zelf. Het personeel speelt hierbij een sleutelrol. Daarom zorgt Kinderopvang Meerdijk op de eerste plaats voor een deskundig, pedagogisch gekwalificeerd en enthousiast team. Het team binnen Kinderopvang Meerdijk is zo veel mogelijk samengesteld dat de teamleden elkaar aanvullen en van elkaar leren. Hierbij heeft het personeelsbeleid (aannamebeleid) een voorname functie binnen Kinderopvang Meerdijk.

Met het enthousiaste team van pedagogische medewerkers wordt een sfeer gecreëerd van warmte en veiligheid. Daarnaast staat het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal. De nadruk ligt op het werken volgens het pedagogische beleidsplan dat Kinderopvang Meerdijk hanteerd. Door de leidinggevende wordt er op toegezien dat er volgens het pedagogisch werkplan wordt gewerkt.

Andere belangrijke kwaliteitsaspecten zijn onder andere het kinderdagverblijf zelf (inrichting, sfeer, de ruimtes), de buitenspeelmogelijkheden, de gebruikte materialen (speelgoed, meubels) en het contact met de ouders.

Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen word er  gebruik gemaakt van het veiligheid en gezondheids beleid. In dit beleidsplan komen allerlij aspecten voorbij die belangrijk zijn om gevaren uit te kunnen sluiten of regels hiervoor op te stellen. Alle regels worden genoteerd in de "huisregels" voor een veilig of gezond kinderdagverblijf. Deze regels worden nagestreefd op de groepen en worden iedere vergadering besproken en zo nodig bijgesteld. Daarnaast werken we ook met meerdere protocollen. Er zijn protocollen over gezondheid en veiligheid, enkele protocollen zijn:
 - hoe te handelen bij wiegendood
 - hoe te handelen bij een weggelopen of vermist kind
 - kindermishandeling
 - handenwassen
 - medicijn gebruik
 - levensbedrijgende situatie
 - vier ogen principe

Als laatste is de hygiene bij Kinderopvang Meerdijk erg belangrijk. Ook hiervoor zijn protocollen aanwezig en hebben we regels op de groepen hoe er omgegaan moet worden met bepaalde situaties. Zo wassen we altijd onze handen na toilet gebruik of voor het eten. We verschonen de bedden om de week en laten kinderen op een bed slapen met hun eigen beddengoed. Kinderen hebben hun eigen beker en bestek en krijgen apart een washand om hun mondjes te poetsen.