• Alleen het beste voor uw kinderen!

Algemene voorwaarden

Algemene plaatsingsvoorwaarden van Kinderopvang Meerdijk gevestigd te Emmen.

 

 1. Algemeen
  1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van Arrondissementsrechtbank te Groningen zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Kinderopvang Meerdijk vervallen.

            1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Kinderopvang Meerdijk: de organisatie verantwoordelijk voor de dienstverlening, houdende de opvang van kinderen van acht weken oud tot en met 13 jaar, tevens de accommodatie waarin deze opvang verzorgd wordt. Kinderopvang Meerdijk voldoet aan de wettelijke bepalingen, de vereisten in de toepasselijke gemeentelijke verordening betreffende kinderopvang en de landelijke richtlijnen voor kinderdagverblijven (KDV) en is geregistreerd bij de gemeente Emmen;
 • Kindplaats: de opvang van een met name te noemen kind gedurende de openingstijden van de Kinderopvang Meerdijk, zoals deze contractueel is overeengekomen; Overdracht van de kindplaats kan slechts plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van Kinderopvang Meerdijk;
 • Werkdagen: de dagen van de week met uitzondering van de zaterdag, de zondag en de algemeen erkende feestdagen, zoals deze in de CAO Kinderopvang zijn vastgelegd, inclusief 5 mei één maal per 5 jaar conform de CAO van 2006 ingaande 2010. Daarnaast behoudt Kinderopvang Meerdijk zich het recht voor een maximum van 3 nader aan te wijzen sluitingsdagen vast te stellen.
 • Kinderdagopvang: de opvang van een kind in de leeftijd van 10 weken tot  4 jaar. Opvang kan iedere werkdag plaatsvinden van 6.30 uur tot 14.15 uur en van 12.30 uur tot 18.30 uur.
 • BSO: de opvang van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Opvang kan op iedere werkdag, tijdens de schooldagen,  plaatsvinden vanaf 14.15 uur tot 18.30 uur en tijdens de vakantie en of studiedagen van school van 6.30 uur tot 18.30 uur. 
 • Plaatsingscontract: een contract van plaatsing van een kind in de kinderopvang, waarin nadere bepalingen zijn opgenomen betreffende kind, ouders, bedrijf, bemiddeling, kosten en eventuele afwijkingen van de voorwaarden.
 • Het informatieboekje ouders en het Pedagogisch beleidsplan: alle ouders ontvangen een exemplaar. Het informatieboekje ouders bevat naast informatie over Kinderopvang Meerdijk tenminste de openingstijden alsmede de breng- en haaltijden. Tevens bevat het informatieboekje ouders afspraken in geval van ziekte bij een kind. In het pedagogisch beleidsplan staat onder andere de dagindeling, de wenperiode en schriftelijke informatie over de kinderopvang. Het  pedagogisch beleid is te vinden op de groep of op onze website www.kdvmeerdijk.nl
 • Opdrachtgever: een ieder, die van de kinderopvang van Kinderopvang Meerdijk gebruik wenst te maken of maakt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

  1.3 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is  overeengekomen en zulks door Kinderopvang Meerdijk schriftelijk is bevestigd.

1.4 Afspraken met personeel binden Kinderopvang Meerdijk niet, tenzij dit schriftelijk door haar is bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Kinderopvang Meerdijk, van welke aard ook.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Opdrachtgever is niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderopvang Meerdijk de overeenkomst over te dragen of te delegeren aan een derde.

 

 1.  Wachtlijstbeheer

2.1 Inschrijving voor een plaats op de kinderdagopvang kan vanaf drie maanden zwangerschap geschieden. In overige gevallen kan inschrijving tot 1 jaar voor de gewenste plaatsingsdatum geschieden.

2.2 Voorrang wordt verleend aan tweede en volgende kinderen indien het eerste kind al is geplaatst, dan wel als het eerste kind niet langer dan drie maanden van de opvang af is. Als meetmoment hiervoor geldt het moment van aanbieding van de plaats aan tweede of volgende kinderen.

2.3 Voorrang wordt ook verleend aan kinderen van werknemers van Kinderopvang Meerdijk en aan kinderen waarvoor een wijzigingsverzoek is ingediend.
 

 1.   Plaatsing

3.1 Kinderopvang Meerdijk is eerst gebonden, nadat zij schriftelijk heeft bevestigd een plaats voor opdrachtgever te reserveren, echter slechts dan, indien opdrachtgever het plaatsingscontract binnen 30 dagen na dagtekening ondertekent retourneert. Opdrachtgever is gebonden door ondertekening van het plaatsingscontract.

                3.2 Er geldt een minimumafname voor de opvang  bij Kinderopvang Meerdijk. Voor de
                kinderopvang is dat 3,5 uur per week en voor de BSO 8 uur per maand.                                            

                 Tevens geldt een minimale plaatsingsduur van twee maanden.

3.3 Kinderopvang Meerdijk is gerechtigd de plaatsingskosten jaarlijks per 1 januari aan te passen ten behoeve van het komende kalenderjaar in welk geval opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de opzeggingstermijn. Kinderopvang Meerdijk  zal hiertoe een kennisgevingtermijn van twee maanden aanhouden. Tussentijdse wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Kinderopvang Meerdijk gerechtigd zijn om opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen welke voor Kinderopvang Meerdijk kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Kinderopvang Meerdijk te voldoen.

3.4 Opdrachtgever geeft aan Kinderopvang Meerdijk toestemming de betalingen via de SEPA automatische incasso te laten verlopen. Opdrachtgever dient de machtiging door te sturen naar zijn of haar eigen bank. Mocht dit niet gebeuren en Kinderopvang Meerdijk kan hierdoor niet incasseren dan wordt de kinderopvang na twee maanden stop gezet.

 

 1. Wijziging en beëindiging

4.1 Wijziging van plaatsingstijden, -dagen of -locatie dient schriftelijk te worden aangevraagd. Kinderopvang Meerdijk is op geen enkele wijze verplicht akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging. Kinderopvang Meerdijk is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van de wijziging. Voor wijzigingen in het aantal plaatsingseenheden kunt u dat schriftelijk indienen voor de 20e van elke maand, dan wordt het de volgende maand meegenomen.

4.2 Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht door een aangetekende schriftelijke opzegging doen eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist.

4.3 Bij opzegging dient opdrachtgever een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste één maand.

4.4 Ingeval van faillissement, surseance van betaling of wanneer krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder voor opdrachtgever wordt benoemd, wordt deze overeenkomst zonder enige vorm van opzegging door partijen met onmiddellijke ingang ontbonden.

4.5  Kinderopvang Meerdijk is gerechtigd met onmiddellijke ingang de plaatsing op te schorten dan wel te beëindigen indien ter beoordeling van Kinderopvang Meerdijk:

 • de opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting;
 • de opdrachtgever in gebreke blijft de verschuldigde bedragen aan Kinderopvang Meerdijk te voldoen, een en ander onverminderd het gestelde in het hoofdstuk "betaling";
 • de plaatsing van het betreffende kind een bedreiging/gevaar/belasting vormt voor het kind zelf, het personeel van Kinderopvang Meerdijk of voor de andere aanwezige kinderen.

          5.  Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Kinderopvang Meerdijk generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van Kinderopvang Meerdijk wordt gedekt.

5.2 Opdrachtgever is gehouden Kinderopvang Meerdijk schadeloos te stellen voor- en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Kinderopvang Meerdijk instellen ter zake van door het kind veroorzaakte schade.

5.3 Indien een opdracht tot plaatsing voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

5.4 Bij afwezigheid van het kind blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd. In geval van langer durende ziekte (meer dan twee maanden) kan de plaatsing worden opgeschort. Opdrachtgever dient dit schriftelijk aan te vragen. In geval van overlijden wordt de overeenkomst direct ontbonden.

5.5 Bij brengen van het kind gaat de verantwoording over het kind van ouders/verzorgers eerst over op Kinderopvang Meerdijk na overdracht aan de betreffende pedagogisch medewerker. Bij ophalen van het kind gaat de verantwoording over het kind over op ouders/verzorgers zodra de overdracht  op ouders/verzorgers door Kinderopvang Meerdijk heeft plaatsgevonden.

5.6 Indien ouders/verzorgers toestemming geven het kind zelfstandig van en naar school te laten gaan, dient eenmalig een verklaring met deze strekking getekend aan Kinderopvang Meerdijk te worden afgegeven. Verantwoordelijkheid voor het kind gaat dan over op ouders/verzorgers bij het verlaten van het terrein van Kinderopvang Meerdijk. Dit geld ook voor het “zonder toezicht” buiten spelen.

 

          6.   Overmacht

6.1 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Kinderopvang Meerdijk van het nakomen van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesse kan doen gelden.

6.2 Ingeval van langer durende overmacht zal Kinderopvang Meerdijk daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, echter met de verplichting Kinderopvang Meerdijk het reeds uitgevoerde deel te vergoeden.

 

 1. Het informatieboekje ouders

7.1  Het informatieboekje ouders maakt een integraal onderdeel uit van het plaatsingscontract. De opdrachtgever dient zich strikt te houden aan de regels, zoals deze in het informatieboekje ouders van Kinderopvang Meerdijk en het Pedagogisch Beleidsplan zijn vastgelegd. Kinderopvang Meerdijk is gerechtigd bedoeld informatieboekje op elk moment aan te passen. Na iedere aanpassing zal Kinderopvang Meerdijk opdrachtgever omgaand in kennis stellen van de wijziging(en).

7.2 Kinderen dienen op de overeengekomen tijden te worden afgehaald. Bij het niet tijdig afhalen volgt een mondelinge waarschuwing. Bij een tweede keer een schriftelijke waarschuwing, bij een derde keer een laatste schriftelijke waarschuwing en bij de vierde keer een opzegging van de overeenkomst zonder dat daarbij de opzeggingstermijn in acht behoeft te worden genomen.

7.3 Ondanks het gestelde in het vorige artikel is Kinderopvang Meerdijk te allen tijde gerechtigd de kosten voor de extra opvang als gevolg van het te laat afhalen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

8.          Betaling

8.1 Kinderopvang Meerdijk verstrekt haar facturen eenmaal per maand omstreeks de 20e van de maand. Deze factuur is voor de daaropvolgende maand.  Er wordt per gezin gefactureerd. De specificatie wordt per kind op de factuur vermeld.

8.2 Opdrachtgever wordt verzocht Kinderopvang Meerdijk te machtigen voor het SEPA automatisch incasseren van de verschuldigde bedragen. Deze bedragen zullen rond de 24e van de maand afgeschreven worden. Bij flexibele opvang zal dat rond de 4e van de opvolgende maand zijn.

8.3 Ouders/verzorgers zijn slechts gerechtigd derden te machtigen (deel)betalingen voor hen te verrichten na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kinderopvang Meerdijk. Indien ouders/verzorgers derden machtigen (deel)betalingen voor hen te verrichten, blijven zij nadrukkelijk verantwoordelijk voor de financiële consequenties, die een overeenkomst met Kinderopvang Meerdijk met zich meebrengt. In het geval van deelbetalingen geldt voor het resterende bedrag al het gestelde in artikel 8.

8.4 Bij niet-betaling van de verschuldigde maandelijkse kosten om wat voor redenen dan ook
 (storneren, onvoldoende saldo op rekening) zullen wij u binnen 14 dagen een 1e herinnering sturen. Wij zullen het verschuldigde bedrag dan nog een keer proberen te incasseren.

8.5 Indien opdrachtgever na de tweede incasso ronde het verschuldigde bedrag nog niet betaald heeft volgt er een tweede herinnering inclusief administratie kosten van € 20,00. Binnen 7 dagen zal er opnieuw een incasso ronde volgen.  Indien ook hierna betaling uitblijft volgt binnen 7 dagen na de tweede herinnering  aanmaning met daarin opgenomen een boete van € 45,00.

8.6 Als de verschuldigde kosten na 4 weken nog niet door opdrachtgever zijn voldaan wordt de aldus ontstane vordering in handen van een incassobureau gesteld, inclusief boete. Tevens kan Kinderopvang Meerdijk de opvang met directe ingang stopzetten en vervalt het recht van opvang voor de ouders.

8.7 Indien in kredietgeving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over de maandelijkse bijdrage verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van de plaatsingskosten.

                8.8 U loopt het risico in geval van een incasso de buitengerechtelijke kosten mis te lopen. Dat                 praten we toch snel over een bedrag dat vaak kan oplopen tot € 600,- afhankelijk van de hoogte
                van de vordering.               
 

 1. Geschillen

              9.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

9.2 Op alle transacties van Kinderopvang Meerdijk is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing en eventuele geschillen zullen derhalve worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter of de Geschillencommissie.

9.3 Klachten zullen in eerste aanleg worden behandeld door de directie van Kinderopvang Meerdijk; indien dat niet tot het gewenste resultaat leidt is tevens bemiddeling mogelijk door een geschillencommissie. Het beleid van de geschillencommissie kunt u terug vinden op www.degeschillencommissie.nl en op www.klachtenloket-kinderorvang.nl.

 

 1.  Slotbepaling

10.1 Voor zover niet in strijd met deze voorwaarden zijn mede van toepassing de zogenaamde MO-voorwaarden ( Maatschappelijke ontwikkeling voor iedereen), de welke met de voorwaarden ad hoc een onverbrekelijk deel vormen, als waren zij letterlijk hierin opgenomen. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Kinderopvang Meerdijk.